Kritikerkårens utvalda omdömen om diktsvamlingen "Vad gör egentligen dikt?"


  • Vi kan se, inte enbart med själens öga utan även med det kroppsliga, att såväl metaforiserande som besjälning är – dock på gränsen till sparsamt – förekommande stilgrepp. Vi kan dessutom misstänka, att det vi förmodar är en persiflastisk hållning från skaldens sida, endast är en blinkning, även om vi skulle så önska, att även denna, kanske ogrundade förväntan, blott vore en illusion.”

  • ”Metangasstinkande metadiktning, tändstick och brinn.

  • ”Så här mycket har det inte alluderats och allittererats av illitterata litteratörer sedan Hávamals tid. Tack för det.”

  • ”Kan man inte få både rim och reson?”

  • ”Såväl hypertextualiteten, som intertextualiteteten i dessa posttextuella texter, är klart belägna i en diskurs som vilar i hyperkraftfältet av kontramedieringen mellan Barthes teser om projicering av det pre-varande objektet in i läsaren, och Kristevas teorier om den metasymboliska undertexten.”

  • ”Skriv mera :-) ”